loader image

Algemene Voorwaarden van Feedesign

 

 1. Definities
 2. “Feedesign”: Het bedrijf Feedesign, gevestigd te Wethouder giermanstraat 15, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82117004
 3. “Klant”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Feedesign.
 4. “Diensten”: De diensten die Feedesign aanbiedt, zoals maar niet beperkt tot grafisch ontwerp, webdesign, branding, en andere creatieve diensten.
 5. “Partijen”: Feedesign en de Klant gezamenlijk.

  

 1. Toepasselijkheid
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door Feedesign.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  

 1. Offertes en Overeenkomsten
 2. Alle offertes van Feedesign zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin aangegeven termijn.
 3. Een overeenkomst tussen Feedesign en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant akkoord gaat met de offerte van Feedesign.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen door beide Partijen.

  

 1. Intellectueel Eigendom
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Feedesign geleverde diensten, waaronder maar niet beperkt tot ontwerpen, grafische elementen en software, blijven eigendom van Feedesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de geleverde diensten voor het overeengekomen doel.

  

 1. Betaling
 2. De Klant dient de facturen van Feedesign te betalen binnen de overeengekomen termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is de Klant rente verschuldigd conform de wettelijke rente.

  

 1. Aansprakelijkheid
 2. Feedesign is slechts aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Feedesign is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

  

 1. Overmacht
 2. In geval van overmacht is Feedesign niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, natuurrampen, brand, stakingen, en andere onvoorziene omstandigheden buiten de invloedssfeer van Feedesign.

  

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
 2. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Feedesign en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten tussen Feedesign en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.

  

Aldus opgesteld en overeengekomen op 14-11-2024.